PROMOCJA 2013 "Ellcon"

Regulamin Promocji

 1. Organizatorem promocji jest PH Ellcon, ul.Biega?skiego 12, 80-807 Gda?sk, NIP 583-20-12-476
 2. W promocji bior? udzia? wszyscy klienci firmy PH Ellcon.
 3. Za dokonanie zakupu w firmie Ellcon o ?acznej kwocie minimum 53.000 z?otych netto w okresie jednego miesi?ca i rozliczenie go do ko?ca nast?pnego miesi?ca, klient mo?e ubiega? si? o nagrod? w postaci jednej z wycieczek dla dwóch osób w kategorii "Weekendy lotnicze", "Wycieczki autokarowe" oraz "Zakopane".

  WEEKENDY LOTNICZE
  * Weekend w Rzymie - 5 dni
  * Królewski Londyn - 4 dni
  * Upojny Pary? - 4 dni
  * Weekendy w Barcelonie - 4 dni
  * Weekend w Wenecji - 5 dni
  * Rzym i Po?udniowe W?ochy 8 dni
  * Rzym i Pó?nocne W?ochy 8 dni
  * Weekend w Istambule 5 dni
  * Weekend w Lizbonie 5 dni
  * Weekend w Sankt Petersburgu 5 dni
  * Pary? i zamki nad Loar? - 6 dni

  WYCIECZKI AUTOKAROWE
  * wszystkie wycieczki autokarowe z oferty Czerwi?ski Travel

  ZAKOPANE
  * 7 dniowy pobyt w Zakopanem

 4. W promocji bior? udzia? zakupy netto generowane w 2013 r.
 5. Zakupy bior?ce udzia? w promocji musz? by? dokonywane na podstawie Faktur VAT z terminem p?atno?ci do ko?ca nast?pnego miesi?ca.
 6. Warunkiem otrzymania nagrody przez uczestnika promocji jest terminowa sp?ata swoich zobowi?za?. Wszelkie zobowi?zania przeterminowane wobec PH Ellcon winny by? uregulowane przed zrealizowaniem nagrody.
 7. Ceny netto, terminy realizacji i inne aspekty zwi?zane z dokonywaniem zakupu b?d? ustalane indywidualnie na podstawie ofert, wycen skierowanych do klienta przez PH Ellcon. Ustalenia handlowe w formie ustnej s? honorowane.
 8. Termin i ilo?? wolnych miejsc na wybran? wycieczk? b?d? na bie??co ustalane z Biurem Turystycznym CZERWI?SKI Travel. W zwi?zku z czym PH Ellcon nie ponosi odpowiedzialno?ci w przypadku braku wolnych miejsc w terminie wybranym przez klienta.
 9. PH Ellcon pokrywa koszt wycieczki w takim zakresie jak stanowi aktualna oferta BT Czerwi?ski. Koszty dodatkowe typu: bilety do zwiedzanych obiektów, drinki alkoholowe, pami?tki itp. pokrywa uczestnik wycieczki.
 10. Szczegó?owe informacje na temat nagród i regulaminu promocji mo?na uzyska? na stronach internetowych BT Czerwi?ski:www.ctravel.pl oraz PH Ellcon: www.ellcon.pl
 11. W ramach uwierzytelnienia promocji mo?liwe jest sporz?dzenie pisemnej umowy.
 12. Dodatkowe informacje dotycz?ce wycieczek tj. www.ctravel.pl
 13. Podaje si? do informacji, ?e je?eli mie?ci si? to w zakresie bie??cej oferty CT Travel oraz w bud?ecie jest mo?liwe zmiana charakteru odpoczynku. Np. przebywanie na pla?y zamiast zwiedzanie obiektów.
Strona http://ellcon.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
© 2012 Projekt i wykonanie, hosting - WS Media Joanna Stoltman